DR.CHAO TEMRAK

จบจากแดนไกล ตั้งใจกลับมา พัฒนาบ้านเกิด

Thailand
Japan
alex-vidal

ABOUT

lines

    จากเด็กครอบครัวลำบากบ้านนอก หัวถนนชายทะเล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ชอบเรียนหนังสือ เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร อาศัยข้าวก้นบาตรวัดบวรมงคล(วัดลิงขบ) เรียน ม.ปลายที่โรงเรียนวัดบวรมงคล ได้รับทุนการศึกษาจาก เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนให้ จบการศึกษาขั้นสูงสุด จนได้รับโอกาสจากนายณรงค์ นุ่นทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์ ซาโต๊ะ โชจิ ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาตร์ และกลับมาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชีวิตกลับมาพัฒนาบ้านเกิดโดยการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมยานากาวา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับเกรียติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์

Download My Profile

MY SKILLS

lines

การศึกษา

 • พ.ศ.2523 ประถมศึกษา
  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง1
 • พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษา
  โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ (วัดลิงขบ)
 • พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเซอิเรียวคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2541 ปริญญาโท
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2541 Ceticate Information Technology,
  Sydney Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2554 ปริญญาเอก
  หลักสูตรการจัดการดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

รางวัล

 • พ.ศ.2534 ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติเขตคันไซ
 • พ.ศ.2535 ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น (รางวัล 3 แสนเยน)
 • พ.ศ.2536 ชนะเลิศการประกวดบทความภาษาญี่ปุ่นสำหรับต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น (รางวัล 1 ล้านเยน)
 • พ.ศ.2556 ผู้ประนีประนอมดีเด่นประจำศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2561 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ทักษะและความสามารถ

 • ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การบริหารงานแบบสไตล์ญี่ปุ่น
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
 • การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

Work Experience

lines

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2526
  ผู้ปฎิบัติงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายณรงค์ นุ่นทอง)
 • พ.ศ. 2535
  ช่วยงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดอิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น (นายโมริ โยชิโร อดีตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น)
 • พ.ศ. 2546
  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2551
  เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่งทางสังคม

 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
  นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • พ.ศ. 2555- 2556
  นายกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรี
 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมยานากาวา
 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
  เลขานุการมูลนิธิคนสร้างคน
 • พ.ศ. 2561- 2561
  ประธานกรรมการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
โรตารีสากลภาค3330
 • พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน
  ฑูตการท่องเที่ยวเมืองยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2564 -2565
  ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารีสากล ภาค 3330
 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
  รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวิชาการ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน(อตร.)
 • ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ธุรกิจส่วนตัว | COE

 • บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  WWW.CJWORLD.CO.TH
  ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เช่าพื้นที่
 • บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด
  WWW.THIS.CO.TH
  ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการสื่อสาร
 • บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
  WWW.YOKOSO.CO.TH
  ประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออกไทย-ญี่ปุ่น
 • บริษัท ยานากาวา (ประเทศไทย) จำกัด
  WWW.YANAGAWA.AC.TH
  ประกอบธุรกิจ โรงเรียนมัธยมยานากาวา

Vision

lines

   การสร้างคนเพื่อสร้างชาติสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นักประสานผลประโยชน์ของประชาชนที่เสียสละ เชื่อมโยงเมืองนครเพื่อก้าวสู่เวทีสากล ในการรองรับการเป็นประชาคมโลก สร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวาให้เป็นหนึ่งของประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ นำระบบการศึกษาญี่ปุ่นมาปรับใช้กับเยาวชนไทยอย่างความเหมาะสม เกิดคนพันธุ์ใหม่หัวใจแห่งความเป็นไทยสไตส์ญี่ปุ่น พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นให้มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย นครเป็นวาระการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น มีการเชื่อมโยงสายการบินบินตรงไปยังจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ชาวนครร่วมสร้างสรรค์ ผูกสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

My recent Works

lines

Photo

You Tube

Facebook

Sugoi Nihongo

YANAGAWA

HRDATJ