DR.CHAO TEMRAK

จบจากแดนไกล ตั้งใจกลับมา พัฒนาบ้านเกิด

Thailand
Japan
alex-vidal

ABOUT

lines

    จากเด็กครอบครัวลำบากบ้านนอก หัวถนนชายทะเล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ชอบเรียนหนังสือ เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร อาศัยข้าวก้นบาตรวัดบวรมงคล(วัดลิงขบ) เรียน ม.ปลายที่โรงเรียนวัดบวรมงคล ได้รับทุนการศึกษาจาก เชาวน์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี ทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนให้ จบการศึกษาขั้นสูงสุด จนได้รับโอกาสจากนายณรงค์ นุ่นทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์ ซาโต๊ะ โชจิ ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาตร์ และกลับมาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชีวิตกลับมาพัฒนาบ้านเกิดโดยการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมยานากาวา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับเกรียติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์

Download My Profile

MY SKILLS

lines

การศึกษา

 • พ.ศ.2523 ประถมศึกษา
  โรงเรียนเทศบาลปากพนัง1
 • พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษา
  โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ (วัดลิงขบ)
 • พ.ศ. 2538 ปริญญาตรี
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเซอิเรียวคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2541 ปริญญาโท
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2541 Ceticate Information Technology,
  Sydney Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2554 ปริญญาเอก
  หลักสูตรการจัดการดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

รางวัล

 • พ.ศ.2534 ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติเขตคันไซ
 • พ.ศ.2535 ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น (รางวัล 3 แสนเยน)
 • พ.ศ.2536 ชนะเลิศการประกวดบทความภาษาญี่ปุ่นสำหรับต่างชาติทั้งประเทศญี่ปุ่น (รางวัล 1 ล้านเยน)
 • พ.ศ.2556 ผู้ประนีประนอมดีเด่นประจำศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2561 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ทักษะและความสามารถ

 • ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การบริหารงานแบบสไตล์ญี่ปุ่น
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
 • การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

Work Experience

lines

ประสบการณ์

 • พ.ศ. 2526
  ผู้ปฎิบัติงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายณรงค์ นุ่นทอง)
 • พ.ศ. 2535
  ช่วยงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดอิชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น (นายโมริ โยชิโร อดีตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น)
 • พ.ศ. 2546
  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • พ.ศ. 2551
  เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการสภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่งทางสังคม

 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
  นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • พ.ศ. 2555- 2556
  นายกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จนครศรี
 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมยานากาวา
 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
  เลขานุการมูลนิธิคนสร้างคน
 • พ.ศ. 2561- 2561
  ประธานกรรมการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
โรตารีสากลภาค3330
 • พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน
  ฑูตการท่องเที่ยวเมืองยานากาวา จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2564 -2565
  ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารีสากล ภาค 3330
 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
  รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวิชาการ องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชน(อตร.)
 • ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ธุรกิจส่วนตัว | COE

 • บริษัท ซี เจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  WWW.CJWORLD.CO.TH
  ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เช่าพื้นที่
 • บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น ซิสเทม จำกัด
  WWW.THIS.CO.TH
  ประกอบธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กรและการสื่อสาร
 • บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
  WWW.YOKOSO.CO.TH
  ประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออกไทย-ญี่ปุ่น
 • บริษัท ยานากาวา (ประเทศไทย) จำกัด
  WWW.YANAGAWA.AC.TH
  ประกอบธุรกิจ โรงเรียนมัธยมยานากาวา

Vision

lines

   การสร้างคนเพื่อสร้างชาติสร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ นักประสานผลประโยชน์ของประชาชนที่เสียสละ เชื่อมโยงเมืองนครเพื่อก้าวสู่เวทีสากล ในการรองรับการเป็นประชาคมโลก สร้างโรงเรียนมัธยมยานากาวาให้เป็นหนึ่งของประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ นำระบบการศึกษาญี่ปุ่นมาปรับใช้กับเยาวชนไทยอย่างความเหมาะสม เกิดคนพันธุ์ใหม่หัวใจแห่งความเป็นไทยสไตส์ญี่ปุ่น พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นให้มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย นครเป็นวาระการท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น มีการเชื่อมโยงสายการบินบินตรงไปยังจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ชาวนครร่วมสร้างสรรค์ ผูกสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว

My recent Works

lines

Photo

You Tube

Facebook

テムラック・チャオ書籍

YANAGAWA

HRDATJ

55555
5555
5555
555
55555555555
555555555

Dr.テムラック・チャオ書籍

lines

タイ人の50の特徴

タイにおけるビジネス文化を知る

タイ人との付き合い方

タイ文化理解

タイの教育理解

タイにおけるビジネス成功の秘訣

日本とタイの共通点

YANAGAWA

HRDATJ