TEMRAK.COM
Home
About Me
Portfolio
Family
Prize
Contact
Activity
 
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ส่งนักเรียน รร.สาธิต ม.ฟุกุอิ [72 / 0 ]
   28 มี.ค. 59 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เดินทางส่งนักเรียน เพื่อไปศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี ณ โรงเรี..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ บรรยายพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง [42 / 0 ]
   23 มี.ค. 59 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [28 / 0 ]
   18 มี.ค. 59 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบรรยากาศภายในสถาบันพั..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริหารการศึกษา KANAGAWA [25 / 0 ]
   15 มี.ค. 59 : ดร.เชาว์. เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์. มหาวิทยาลัยรังสิต. นำคณะบุคลากรดีเด่นสัมมนาและศึกษาดูงาน. นวัตกรรมการบริหารการศ..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ แนะแนวการศึกษา ณ รร.เสริมปัญญา [55 / 0 ]
   10 มี.ค. 59 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมยานากาวา จ.นครศรีธรรมราช เดินทางแนะแนวการศึษา ให้กับ นร.ชั้น ป.6 โรงเรียนเสริมปัญญา อ.ทุ่งสง เพ..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ แนะแนวการศึกษา ณ รร.ร่อนพิบูลย์ [48 / 0 ]
   10 มี.ค. 59 : ผอ.มนัส ทองทิพย์ ผอ.รร.ร่อนพิบูลย์ ให้การต้อนรับ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมยานากาวา จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาส มาแนะนำ โรงเ..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ พบปะนักเรียนและผู้ปกครอง รร.สวนกุหลาบ รังสิต [46 / 0 ]
   25 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) พบปะพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เกี่ยวก..
MOU รร.สวนกุหลาบ รังสิต กับ สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) [57 / 0 ]
   25 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาล..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ร่วมงานแห่ผ้าขึ้นธาตู ประจำปี 2559 [42 / 0 ]
   22 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นำคณะบุคลากร โรงเรียนมัธยมยานากาวา ประเทศไทย ร่วมแห่พระบฏงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวัน "มาฆบูชา" ประจำปี 2559 ..
ดร.เชาว์. เต็มรักษ์ บรรยายพิเศษ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี [39 / 0 ]
   19 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์. เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาขีดสมรร..
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8
Dr.CHAO TEMRAK © 2011